در صورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد. (ماده زائد به ماده ای به غیر از ماده اصلی گفته می شود که در فرایند کشت و تولید، باعث ایجاد مزاحمت می گردد). بعد از جمع کردن مواد زائد اضافه کردن کود دامی کاملاً پوسیده به بستر تا حدی که باعث بهبود خواص خاک می گردد لازم می باشد (به طورکلی خاک مناسب خاکی است که دارای 5% ماده آلی باشد). بعد از اضافه کردن ماده آلی و مخلوط کردن آن با خاک سطحی که در پرورش گل های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می شود زمین آماده کشت بذر می باشد. درصورتی که بستر کاشت دارای هر ماده یا ترکیبی از مواد به غیر از خاک باشد دانستن خصوصیات آن بستر برای انجام عملیات کاشت و تغذیه گیاه مهم و حیاتی است و حتما باید با رعایت خصوصیات آن بسترها نسبت ترکیب آنها رعایت شود. به عنوان مثال درصورتی که هدف تولید گل های فصلی در بستر غیرخاکی مدنظر می باشد استفاده از ترکیب 40 درصد پرلیت و60  درصد کوکوپیت مفید می باشد.

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

بام سبز چیست؟

تراس سبز یا تراس گاردن چیست؟

طراحی منظر چیست؟