علاوه بر موارد اشاره شده در مبحث خصوصیات بذرها عوامل مهم دیگری وجود دارند که بر روی میزان بذر موردنیاز در واحد سطح اثر می گذارند. یکی از این عوامل اثر گذار شرایط آب و هوایی محل مورد کشت می باشد .به عنوان مثال بذر بعضی از گل ها جهت جوانه زنی احتیاج به نور خورشید داشته و بذر بعضی از گل های دیگر در رطوبت بسیار بالا قادر به جوانه زنی می باشد. حال اگر به هر دلیل این شرایط برای آن بذرها فراهم نباشد، جوانه زنی آنها با مشکل مواجه شده و مقدار بذر مورد نیاز به شدت افزایش می یابد. در بعضی از مناطق برای کاشت گل های فصلی مقاوم به سرما نظیر بنفشه، همیشه بهار و. . . در هوای آزاد اقدام به کشت بذرها می نمایند، حال اگر باران های زودرس پاییزی شروع شود تعداد بسیار زیادی از این بذرها قبل از جوانه زنی در اثر این عوامل از بین خواهند رفت. حمله بعضی از آفات نظیر مورچه و سوسک نیز بر روی تعداد نشاهای به وجود آمده تأثیر منفی گذارده و منجر به افزایش میزان بذر مصرفی در واحد سطح می گردد. که این مازاد بذر مصرفی در اثر شرایط نامتعارف باید توسط کشاورز برآورد و اضافه شود .

با رعایت موارد فوق و همچنین تهیه بستر کشت مناسب شرایط جهت یک تولید مناسب مهیا خواهد بود. بنابراین برای محاسبه مقدار بذر مصرفی در واحد سطح نیاز به دانستن اصطلاحی به نام ارزش مصرفی بذر می باشد. درصد جوانه زنی و درجه خلوص بذر از عوامل تأثیرگذار بر روی ارزش مصرفی بذر می باشند و در واقع ارزش مصرفی بذر از حاصل ضرب درصد جوانه زنی بذر در میزان درصد خلوص بذر و تقسیم نتیجه به عدد 100 به دست می آید .به عنوان مثال اگر درصد جوانه زنی بذری 90 درصد و درجه خلوص آن 95 درصد باشد، درصد ارزش مصرفی بذر 5/85 خواهد بود. حال با توجه به نوع بذر مورد استفاده در گیاه زینتی و ابعاد مورد نیاز برای کشت آن در محل اصلی متخصصان مقدار بذر توصیه شده را در واحد سطح و در هکتار تعیین و در جداولی به اطلاع می رسانند .

بنابراین برای به دست آوردن مقدار بذر مورد نیاز در واحد سطح و در هر هکتار باید مقدار بذر توصیه شده توسط متخصصان در واحد سطح را در 100 ضرب نموده و حاصل را بر ارزش مصرفی بذر به دست آمده تقسیم نمایند .

حال اگر برای به دست آوردن مقدار بذر مورد نیاز در هکتار از مثال قبل استفاده نماییم و مقدار بذر توصیه شده را 130 کیلوگرم در هکتار فرض نماییم، مقدار بذر مورد نیاز در هکتار در حدود 152 کیلوگرم خواهد بود . با توجه به اینکه بذر بیشتر گیاهان باغچه ای و گل ها در خارج از کشور تهیه و در اختیار پرورش دهندگان قرار می گیرد و از طرفی کیفیت و مشخصات بذرهای وارداتی دارای استاندارد بالایی است، لذا موارد فوق در زمان استفاده از این بذرها خیلی تأثیرگذار نخواهند بود .