روش های کاشت و تکثیر گل های فصلی و گیاهان باغچه ای روف گاردن

به طورکلی در روش های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل و نیاز بازار می توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.

ادامه مطلب