مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

چمن زنی

چمن زنـي یکـی از شـاخص های مهم در مراقبـت، برای داشـتن یـك چمـن بـا کیفیـت اسـت. یکـی از اهـداف چمن زنی ،تشـویق گیاه جوان به تولید شـاخ و برگ افقي است که تا حدامکان سریعتر انجام گیرد.
این امر باعث به وجود آمدن یك چمن ضخیم (متراکم) مي شود. اولین چمن زني بایستی هنگامي انجام شود که چمن به حداقل ارتفاع 5/2 تا 5 سانتي متر رسیده باشد (حدود یك تا دو سانتی متر از انتهای برگ خشك شده باشد).

ادامه مطلب