جداسازی مواد زائد و اضافه کردن مواد آلی به خاک روف گاردن

در صورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد. (ماده زائد به ماده ای به غیر از ماده اصلی گفته می شود که در فرایند کشت و تولید، باعث ایجاد مزاحمت می گردد). بعد از جمع کردن مواد زائد اضافه کردن کود دامی کاملاً پوسیده به بستر تا حدی که باعث بهبود خواص خاک می گردد لازم می باشد (به طورکلی خاک مناسب خاکی است که دارای 5% ماده آلی باشد). بعد از اضافه کردن ماده آلی و مخلوط کردن آن با خاک سطحی که در پرورش گل های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می شود زمین آماده کشت بذر می باشد.

ادامه مطلب