روف گاردن پروژه پل طبیعیت

بام سبز راهکار معماری پایدار شهری

توسعه نظام های بشری در عصر مدرن باعث دوری انسان شهری از طبیعت و نظام های طبیعی شده است. توسعه شهرها همچنین منجر به تخریب محیط های طبیعی و زمین های کشاورزی شده است. تحولات عصر صنعتی اگرچه بسیاری از مشکلات بشر را حل کرده است، اما متاسفانه رابطه انسان با محیط زیست را قطع کرده است. فقدان منابع تجدیدپذیر به مناقشات خشونت آمیز در بسیاری از مناطق در حال توسعه کمک می کند. از طریق مهندسی سبز و طراحی بام سبز که یکی از راهکارهای حل بحران زیست محیطی است، می توان با طراحی در کنار طبیعت به جای مقابله با آن، به معماری و شهرسازی معاصر پایدارتر دست یافت.

ادامه مطلب