روف گاردن و بام سبز پروژه اداری شادآباد تهران

کاشت چمن

اولین کار در آماده سازی زمین، آزمایش خاک و تعیین وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک است. با توجه به نتایج آزمایش خاک اقدامات لازم جهت آماده سازی زمین انجام می شود.
آماده نمودن صحیح خاک احتیاج به آگاهي در مورد بافت و pH خاک دارد. خاک هاي لومي براي کاشتن بسیار مناسب هستند. براي آماده نمودن خاک جهت چمن کاري، ممکن است جهت نزدیك تر شدن به حالت لومي به آن رس، شن یا هوموس (ماده آلي) اضافه گردد.

ادامه مطلب