روف گاردن پروژه مجتمع تجاری، تفریحی و اداری ایران مال

روش های آماده سازی بذر گل های فصلی و باغچه ای روف گاردن

بدون شک از مهم ترین عوامل تولید موفق، دارا بودن بذر مورد اطمینان است. بذر گل های فصلی و باغچه ای معمولا یا خارج از کشور تهیه و وارد می شود و یا توسط مؤسساًت خصوصی بر اساس استاندارد خاصی تهیه و در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد. در هر صورت آشنایی با خصوصیات بذر در افزایش بهره وری محصول لازم و ضروری می باشد. تولیدکنندگان بذر یا آنها را از باغات تولید بذر طبیعی نظیر جنگل های طبیعی جمع آوری نموده و یا با ایجاد مؤسسات تولید بذر اقدام به تولید آن می نمایند. اولین مرحله پس از جمع آوری بذر از بوته ها تمیز کردن بذرها از مواد خارجی و جدا کردن بذرهای شکسته و ناخالصی ها (مرحله بوجاری) می باشد .

ادامه مطلب