مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مدرسه غیرانتفاعی هدایت قم

روف گاردن در مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی

قرارگیری در معرض طبیعت چه به صورت ارادی و آگاهانه و چه ناخودآگاه‌ و غیرمستقیم‌ منجر به بروز واکنش‌های مثبتی در فرد می‌‌گردد. کمک به سلامت روان، تقویت وضوح ذهنی، شناخت خود، اعتماد به نفس و استقلال افراد از دیگر اثرات مثبت مواجهه با طبیعت‌ و منظر‌ مناسب است، بنابراین تمرکز بر روی طبیعت می‌تواند یکی از مهم‌ترین نیازهای مدارس و مراکز آموزشی باشد تا از طریق استفاده از منظر به عنوان منبع درسی و یا استفاده از‌ آن‌ به‌ عنوان فضایی برای برگزاری فعالیت‌ های‌ آموزشی‌، به کیفیت آموزشی فضا کمک کند. علاوه بر آن، به کمک آرایش آگاهانه عناصر منظر در فضای باز محیط‌های آموزشی می‌توان‌ بر‌ اساس‌ نظریه بازسازی تمرکز ذهنی، از حواس‌پرتی، بی‌حوصلگی، خطای‌ذهنی‌ و کاهش‌ کارایی دانش‌آموزان که در اثر تمرکز مستمر در داخل فضای بسته کلاس ایجاد می‌شود جلوگیری کرد و به این طریق‌ از‌ وجود‌ یک فضای باز مناسب و مطابق با استانداردهای مربوطه، حتی بدون‌ حضور مستقیم دانش‌آموزان در فضای باز، بهره گرفت.

ادامه مطلب