انواع بستر کاشت گل ها و گیاهان باغچه ای و دلایل استفاده از آن در روف گاردن

امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه های فراوان از بسترهای متفاوتی استفاده می شود. این بسترها معمولاً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت تولید با کیفیت معرفی می شوند.

ادامه مطلب