مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ازگل تهران

آبیاری چمن

آب عامل مهم در نگهداری چمن است. در مناطق خشك گاهی تا دو بار در روز چمن را آبیاری می کنند تا چمنی سالم و شاداب داشته باشند. اکثرآً آبیاری به طور تجربی با احساس خشکی فصلی انجام می شود. نیاز آبی چمن بسته به گونه چمن، نوع خاک و شرایط محیطی متفاوت است. به طور میانگین چمن در شرایط نگهداری عادی به 5/2 تا 57/3 سانتی متر در هفته ،آب نیاز دارد که می تواند از طریق بارندگی، آبیاری و یا ترکیبی از هر دو تأمین شود. به طور میانگین یك درصد از این مقدار صرف رشد و نمو چمن می شود .

ادامه مطلب