مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج

اصول زیبا شناختی در طراحی روف گاردن یا بام سبز

برای انجام یک طراحی روف گاردن خوب و مناسب در یک منطقه اجزای طراحی که مشتمل بر 6 عامل است باید مدنظر قرار گیرد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

ادامه مطلب