عوامل زیست محیطی و نکات ایمنی در طراحی روف گاردن

محیط زیست به مجموعه عوامل زنده و غیرزنده پیرامون گفته می شود که امکان زندگی کردن برای موجودات زنده را فراهم می آورد. این عوامل ارتباط متقابل باهم داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می دهند که در این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود دارد. استفاده بیش ازحد و نابجا از این زنجیره و عوامل مختلف باعث برهم خوردن تعادل این چرخه شده و خسارت های جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد. این زنجیره بزرگ که در اصطلاح اکوسیستم نیز نامیده می شود شامل انواع گوناگونی است که نهالستان، باغ گیاه شناسی، پارک جنگلی از نمونه اکوسیستم های مصنوعی ساخت بشر می باشد.

ادامه مطلب