گیاهان یک ساله یا  Annual Plants؛ این گیاهان به عنوان گل هاي فضاي سبز استفاده مي شوند .

معمولا مقاوم به سرما نیستند و دوره زندگي نسبتاً کوتاهي دارند. مانند گل اطلسي و آهار .

 گلهاي دائمي یا  Perennial Plants؛ گیاهاني می باشند که بیش از یک سال در فضاي آزاد قابلیت رشد و نمو دارند. مانند گل  تاجالملوک، داودي و  زنبقهاي دایمي .

در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی، اجرا و نگهداری مناسب باید مد نظر قرار گیرد، می توان آن را ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست. محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می گذارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. این ساختمان می تواند یک مدرسه یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی باشد. فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت می کند .

گیاهان در محوطه جایگاه ویژه ای دارند که مهم ترین عنصر به کار رفته در محیط می باشند. بنابراین کاشت و جانمایی گیاهان در محیط عملی است که طراح باید با دقت و تخصص انجام دهد. طراحی کاشت عبارت است از یک فرآیند، یک هنر و در نهایت یک علم. فرایند کاشت گیاهان در محیط از یک مفهوم انتزاعی در ذهن طراح شروع شده و پس از ترکیب با نیازهای محیطی و موقعیت مکانی در نهایت به یک طرح کشت مناسب می انجامد. از آنجا که در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی،  اجرا و نگهداری باید مد نظر قرار گیرد، می توان آن را ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست .

برای کاشت گیاهان از روش های مختلفی می توان تبعیت کرد. طراح محیط از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک و هیدرولوژی و دما و بارش آشنا باشد و از سوی دیگر باتوجه به خصوصیات فیزیولژیکی گیاهان مختلف، تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد.

از سوی دیگر طراح کاشت باید با به کار بردن اصول زیبایی شناسی و قواعد فرم و بافت و رنگ، ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر گیاه شناسی صحیح، زیبا و دلپذیر باشد .

الف) گیاهان یکساله بام سبز:

گیاهانی هستند که چرخه کامل زندگی شان یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید گل و بذر جدید را در یک فصل رشد کامل می نمایند. لازم به ذکر است یک فصل رشد ممکن است شامل یک فصل تقویمی و یا بیشتر ولی حداکثر تا یکسال به طول بیانجامد. این گیاهان پس از تولید بذر خشک می شوند و می میرند. از جمله این گیاهان می توان به گل اطلسی، لادن و جعفری اشاره کرد که تمامی چرخه زندگی آنها از کاشت بذر تا تولید گل و تولید بذر در یک فصل رویش محقق می شود. نکته مهم این است که در گل های یکساله گاهی گروه هایی از گیاهان دوساله و یا چندساله وجود دارد ولی به علت اینکه فقط در سال اول گل های آنها باارزش می باشد، پس از تولید مرحله اول گل دیگر ارزش نگهداری ندارند. از این گروه می توان به گل میمون و مینای چمنی اشاره کرد. از نقطه نظر تولید گل و تحمل شرایط محیطی تنوع زیادی در بین گونه های گل یکساله قابل مشاهده است. به عنوان مثال در بعضی از آنها گل ها بسیار کوچک هستند مثل مروارید و در برخی گل ها بسیار درشت هستند مثل آفتابگردان. برخی را در ابتدا باید در خزانه کاشت و سپس گیاه رشد کرده را به زمین اصلی منتقل کرد مثل بنفشه و برخی را می توان به طور مستقیم در محل اصلی کاشت. بعضی مثل بنفشه، مینای چمنی، شب بو و همیشه بهار نسبت به سرمای زمستان مقاوم هستند لذا می توان آنها را پاییز کشت کرد. ولی برخی گل ها در برابر سرما حساس هستند مثل اطلسی، میمون، آهار و گل جاوید که لازم است در بهار و پس از رفع خطر یخبندان کاشته شوند .

ب) گیاهان دوساله بام سبز:

گیاهان فضای سبز دوساله به گیاهانی اطلاق  میشود که چرخه زندگیشان در دو فصل رشد تکمیل  میشود .لازم به ذکر است که دو فصل رشد گیاهی منطبق با دو فصل تقویمی نیست و عموما بیشتر از یکسال شمسی و حداکثر تا دو سال تقویمی به طًول می انجامد.ا ین گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی دارند یعنی فقط شاخ و برگ تولید  مینمایند و در طی این فصل رشد، مواد غذایی را در اندام های مختلف خود ذخیره  مینمایند و در سال دوم به گل  مینشینند و تولید بذر نموده و پس از رسیدن بذر  میمیرند. گیاهان دو ساله در سال اول فاقد ساقه بوده و بر روی زمین گسترش  مییابند. در سال دوم ساقه حقیقی یعنی ساقه گل دهنده که معمولاً طویل میباشد ایجاد  میشود. از جمله این گیاهان گل شب بو  میباشد .

ج) گیاهان چندساله بام سبز:

گیاهان چندساله هر سال تولید گل و بذر نموده و بیشتر این گیاهان با شروع فصل سرد در مناطق سردسیر، برگ ها خزان نموده و در سال بعد مجدداً با شروع فصل گرما دوباره رشد و نمو را آغاز می کنند. مانند ختمی، یاسمن، برگ نو و…