اولین کار در آماده سازی زمین، آزمایش خاک و تعیین وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک است. با توجه به نتایج آزمایش خاک اقدامات لازم جهت آماده سازی زمین انجام می شود.

آماده نمودن صحیح خاک احتیاج به آگاهي در مورد بافت و pH خاک دارد. خاک هاي لومي براي کاشتن بسیار مناسب هستند. براي آماده نمودن خاک جهت چمن کاري، ممکن است جهت نزدیك تر شدن به حالت لومي به آن رس، شن یا هوموس (ماده آلي) اضافه گردد.

اکثر چمن ها در خاک با pH خنثي (7) تا کمي اسیدي( 5/6) بهترین رشد را دارند. در صورت لزوم با اضافه کردن مواد لازم pH خاک رامی توان به خنثی تا کمی اسیدی تبدیل کرد (با اضافه کردن گچ ـ گوگرد و…)

پس از پاک سازی زمین از قلوه سنگ ها، علف های هرز و بقایای گیاهی زمین شخم زده می شود. و درصورت لزوم مواد آلی به آن افزوده می شود. اگر سی درصد خاک از مواد آلی تشکیل شده باشد، برای چمن کاری مناسب است.

کود حیواني پوسیده ایجاد هوموس مي نماید که ماده اي ارزشمند در خاک مي باشد. هوموس به نگهداري آب در خاک کمك مي کند، همچنین هوموس تهویه خاک را بهبود می بخشد. مواد آلي را مي توان هنگام آماده نمودن خاک به آن اضافه نمود.

قبل از بذرپاشی سطح خاک باید کاملاً صاف شود ،گودال ها پرشده و بلندی ها تسطیح گردند. این کار را با کمك یك تخته یا آسان تر از آن با گرداندن یك غلتك استاندارد روی خاک انجام می دهند.  شیب بندی مناسب به میزان 1ـ2 درصد ضروری است که برای این امر بایستی لایه ای به عمق 10 الی 15 سانتی متر کنار زده شود تا در مراحل شیب بندی از خاک آن استفاده گردد. شیب بندی باید آرام و تدریجی باشد و در طول مسیر، نباید نقطه ای بلندتر باشد (که زودتر خشك شود) یا گود باشد (که آب در آن جمع شود)

باید از وجود زهکش مناسب در خاک زیرین (سی سانتی متر به پائین) اطمینان حاصل کرد. این زهکش باید به گونه ای باشد که با انجام آبیاری در بستر کاشت حالت غرقاب ایجاد نگردد. اهمیت این موضوع در زمین های ورزشی که نیاز به خروج سریع آب دارند، به مراتب بیشتر است .

پس از آماده سازی بستر و تسطیح آن، زمین باید غلتك زده شود. غلتك زدن، باعث رشد بهتر ریشه های چمن می شود. به ویژه در خاک های سنگین که در اثر شخم، بیش از حد نرم شده اند لازم است؛ چرا که پس از آبیاری اولیه به علت تغییر حجم خاک و نشست آن سطح صاف چمن دچار مشکل می شود.

روش های مختلف کاشت چمن

  • بذرکاری

رایج ترین روش در ایران است و نسبت به سایر روش ها، کم هزینه تر است .

زمـان کاشـت باید هنگامی باشـد که دمـای خاک و هوا بـرای رویـش بذر مناسـب باشـد و بعـد از آن نیز چمن باید تا قبل از نامسـاعد شـدن شـرایط محیطی فرصت کافی برای گسـترش ریشـه ها داشـته باشـد. در بیشتر نقاط کشـور ما این شـرایط در اوایل بهار و پاییز فراهم است و کاشت بذر محدود به این دو زمان می شود .

مقدار بذر مصرفی در مورد بذور ریز 15 تا 20 گرم در مترمربع و در بذور درشت 30 تا 50 گرم در هر مترمربع می باشد که این مقدار بسته به عادت رشد و اندازه بذر متفاوت است .

بعد از بذرپاشی روی بذرها با یك مالچ آلی مانند کود دامی  پوسیده، کمپوست و غیره به عمق 1 تا 2 سانتی متر پوشانده می شود و سپس روی آن غلتك زده می شود تا تماس بین بستر و بذر به خوبی برقرار شود و سپس آبیاری انجام می شود.

  • کاشت استولون و ريزوم

به جای بذر از استولون و ریزوم های چمن استفاده می شود. بعد از پخش کردن قطعات 5 تا 10 سانتی متری استولون ها و ریزوم ها، روی آنها را با خاک پوششی مناسب پوشانده و یا غلتك زده می شود. این روش برای چمن های دارای استولون و بیشتر برای بنت گراس خزنده و برموداگراس استفاده می شود. در روش دیگر منطقه موردنظر را با خاکی که حاوی ریزوم ها و استولون های چمن است پوشش می دهند که این روش برای مناطق شیب دار و بیشتر برای چمن برموداگراس استفاده می شود.

  • نشاکاری

در این روش استولون ها یا ریزوم به صورت ردیفی در جوی ها یا چاله های کوچك کاشته شوند .در این روش نسبت به دو روش قبلی یعنی کاشت غیرمنظم استولون ها و ریزوم ها، تلفات کمتر است. این روش بیشتر برای چمن های برموداگراس، زوی زیاگراس و بنت گراس استفاده می شود و استفاده از آن برای ترمیم چمن محدود می شود.

  • کاشت قطعات کوچک چمن

در این روش از قطعات کوچك چمن آماده یا پلاگ ها که سطحی حدود 13 تا 26 سانتی مترمربع دارند برای ترمیم و یا احداث چمن جدید استفاده می شود. در این روش بیشتر برای چمن های زوی زیاگراس، مانیلاگراس ،سن اگوستین گراس، سنتی پدگراس و بوفالوگراس استفاده می شود.

  • هیدروسیدينگ

در این روش بذرها به همراه آب و کودهای شیمیایی و ضدعفونی کننده ها و یك مالچ آلی مانند کمپوست ،داخل یك تانك مخصوص قرار می گیرند و پسا ز مخلوط شدن، توسط پمپ به زمین موردنظر پاشیده می شود .(مانند حاشیه جاده ها و یا مناطق شیب دار) همچنین این روش در مناطق سنگلاخی که امکان شخم زمین وجود ندارد، کاربرد دارد.

  • قطعه کاری چمن

قطعه کاری چمن یکی از روش های مهم ترمیم چمن است که شامل انتقال چمن های رشد یافته و بالغ از محل تولید به محل اصلی است. قطعات چمن در ابعاد مختلف بریده و منتقل می شوند که اگر چمن با طول زیاد بریده شود و به صورت لوله شده (رول شده) جا به جا شود، اصطلاح چمن رول به کار می رود .