شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
Project 029 001 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 001 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 002 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 003 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 004 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 005 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 006 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 007 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 008 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 009 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 029 010 پروژه هتل 4 ستاره میثاق روف گاردن ال گرین ElGreen

اطلاعات پروژهتوضیحات:
لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 400
5- El Root OS-FPO 3012
6- El Tex OS 700
7- El Drain OS 36
8- El Port OS 27
9- El Soil OS 650