پرلیت: این ماده معدنی منشـأ آتشفشـانی دارد. این مواد را از گدازه های آتشفشان جمع آوری نموده و سپس در کوره های مخصوص دوباره حرارت می دهند. در اثر خروج رطوبت از این گدازه ها آن را تبدیل به دانه های بسیار سبکی می کند که کاملاً ضدعفونی می باشد. این ماده خنثی بوده و فاقد هر ماده غذایی می باشد. ولی معمولا باعث افزایش تهویه در محیط های کشت می شود و در ترکیب با بقیه بسترًها به کار می رود.

پشم سنگ(راک وول): این ماده منشأ معدنی داشته و پس از استخراج تحت دمای بسیار بالایی ذوب شده و به صورت رشته هایی درمی آید. سپس بـا اضافـه کردن مـوادی آنها را به صورت بلوک هایـی درآورده و به بازار ارائه می نمایند. مهم ترین خصوصیت این ماده نگهداشـتن آب فراوان به همراه تهویه بالا می باشـد. از این جهت از این ماده در کشـورهای صاحب نام در تولید و در ترکیب با بسـترهای دیگر اسـتفاده فراوان می شود ولی در ایران کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

خاک پیت: این ماده از جمع آوری بقایای گیاهان مردابی که در زیر خاک به حالت نیمه پوسیده می باشند به دست می آید و با توجه به میزان پوسـیده شـدن دارای انواع مختلفی می باشـد. این مواد خاصیت جذب آب کمی داشـته و معمولاً دارای مقدار کمی نیتروژن می باشند.

ماسه بادی: این ماده در ریشه زایی گیاهان و گل های زینتی مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر در تکثیر به وسیله بذر به کار می رود. این بستر بسیار ارزان بوده فاقد هرنوع ماده غذایی می باشد و pH در محدوده خنثی دارد. قبل از کاشت نیز جهت جلوگیری از شیوع علف های هرز و بیماری ها باید گندزدایی شود. از این بستر در ترکیب با دیگر مواد استفاده می شود.

کوکوپیت: این ماده به مقدار فراوان در بستر های گلخانه های امروزی در ترکیب با دیگر مواد مورد استفاده قرار می گیرد. که شامل بقایای میوه نارگیل و خاک پیت می باشد. با توجه به منشأ آن می تواند دارای مقادیر متفاوتی از مواد غذایی باشد. مهم ترین خصوصیت این بستر جذب آب به همراه تهویه مناسب و سبک وزن بودن آن می باشد.

خاک: این بستر ارزان ترین وسیله جهت تکثیر می باشد و درگذشته از آن استفاده می نمودند ولی امروزه به جز در موارد بسیار کم به دلیل معایب فراوان از آن استفاده نمی شود. دلایل آن نیز کاملاً مشخص می باشد. اولا محیطی کاملاً پیچیده بوده و کاملاً آلوده می باشد. در ثانی باعث افزایش هزینه های تولید شده و به طور معمول فاقد تهویه می باشد. امروزه کاشت بذر گل ها و گیاهان باغچه ای یا به صورت کشت گلدانی بوده و یا بسترهایی را در مزرعه و گلخانه فراهم آورده و در داخل آنها کشت می نمایند. در هرحالتی که کشت انجام شود رعایت اصول کشت واستفاده از بستر مناسب می تواند تولید با کیفیت را باعث شود. به طور معمول پنج عامل محیطی (نور، دما، رطوبت، کربن دی اکسید، عناصر غذایی) جهت رشد هر گیاه باید در بسترهای کشت فراهم شود در غیر این صورت تولید موفقیت آمیز نخواهد بود.

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

بام سبز چیست؟

تراس سبز یا تراس گاردن چیست؟

طراحی منظر چیست؟