بذرها که وسیله تکثیر و بقا گیاهان محسوب می شوند با فرایند جذب آب و در پی آن متورم شدن شروع به جوانه زنی نموده و در نهایت با مساعد بودن شرایطی قادرند گیاه کاملی را به وجود آورند. این عوامل در سه دسته زیر تقسیم بندی می شود .

  1. اول هر بذری باید قوه نامیه داشته باشد و بتواند جوانه بزند. یعنی دارای جنین سالم و زنده باشد و در اثر جذب آب، واکنش های شیمیایی درآن انجام شود. بذرهای مانده و پیر معمولا دارای جنین مرده می باشند، بنابراین نمی توانند جوانه بزنند .
  2. دوم باید شرایط مساعد محیطی که شامل پنج عنصر نور، رطوبت، دما ،تهویه و اکسیژن می باشد در دسترس گیاه قرار بگیرد .
  3. سوم هر نوع خفتگی (خواب) در بذر باید از بین برود .

توقف در رشد و جوانه زدن بذر تحت عوامل بیرونی و درونی را خواب بذر می نامند. خواب بذرمکانیسمی برای بقا بذرها و نسل گیاهان مختلف در شرایط نامساعد محیطی می باشد.

برای از بین بردن خواب بذر گاهی وقت ها لازم است بذرها تیمار گردند یعنی عواملی که باعث جلوگیری از جوانه زنی بذر می گردند با دخالت انسان از بین بروند تا بذر جوانه بزند. روش های زیادی برای از بین بردن خواب بذرها وجود دارد. به عنوان مثال خیساندن بذرهای گل ارغوان قبل از کاشت و یا خراش دهی مکانیکی آنها که می تواند باعث جوانه زنی گردد .