ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

محافظ رطوبت

 

 

انواع محصول

 

لایه محافظ رطوبت از سه لایه ژئوتکستایل پروپیلنی برای نگهداری آب طراحی شده است. ژئوتکستایل ها منسوجات ژئوسنتیک دوبعدی نفوذپذیری هستند که در تماس با خاک، سنگ، زمین یا سایر مواد ژئوتکنیکال قرار می گیرند تا وظایفی نظیر جدا کردن، تقویت خاک و نگهداری آب را انجام دهند. …
لایه محافظ رطوبت از سه لایه ژئوتکستایل پروپیلنی برای نگهداری آب طراحی شده است. ژئوتکستایل ها منسوجات ژئوسنتیک دوبعدی نفوذپذیری هستند که در تماس با خاک، سنگ، زمین یا سایر مواد ژئوتکنیکال قرار می گیرند تا وظایفی نظیر جدا کردن، تقویت خاک و نگهداری آب را انجام دهند. …
لایه محافظ رطوبت از سه لایه ژئوتکستایل پروپیلنی برای نگهداری آب طراحی شده است. ژئوتکستایل ها منسوجات ژئوسنتیک دوبعدی نفوذپذیری هستند که در تماس با خاک، سنگ، زمین یا سایر مواد ژئوتکنیکال قرار می گیرند تا وظایفی نظیر جدا کردن، تقویت خاک و نگهداری آب را انجام دهند. …