ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

فیلتر خاک

 

فیلتر استفاده شده توسط شرکت ال‌گرین دارای خاصیت نگهداری فوق العاده اجزا خاک و نفوذپذیری نسبت به آب است. نگهداری ذرات خاک ناشی از گستره‌ی وسیع شکل و اندازه سوراخ ها است. با توجه به ساختار فشرده و نازک این فیلتر، علاوه بر عدم حساسیت پارامترهای هیدرولیکی آن به فشار، ذرات خاک در داخل این فیلتر گیر نمی‌کنند. یک فیلتر مناسب، بایستی در برابر فشار نصب مقاومت کند تا بتواند عمل فیلترینگ را بطور کامل انجام دهد. مدول بالا و ازدیاد طول زیاد فیلتر شرکت ال‌گرین، سبب شده‌است که این فیلتر پتانسیل بالایی برای جذب انرژی داشته باشد که آن را در برابر آسیب دیدن در زمان نصب بسیار مقاوم می‌کند و از سوی دیگر موجب ثبات اندازه منافذ و پایداری میزان نفوذپذیری می‌شود. سیستم عملکرد این فیلتر پس از نصب، اجازه ساخت یک فیلتر طبیعی خاک را در مجاورت آن می‌دهد. این شبکه ارتباطی تنها زمانی ایجاد می‌شود که فیلتر توزیع مناسبی از اندازه منافذ داشته باشد. …

 

انواع محصول

 

سیستم زهکشی بایستی قابلیت نگهداری ظرفیت زهکشی را برای زمان طولانی، حتی وقتی در معرض فشار زیاد است، داشته باشد. لایه محافظ خاک با هدف جلوگیری از گرفتگی و آلودگی لایه زهکش به منظور حفظ ظرفیت زهکشی، بعنوان فیلتر مستقیما بر روی لایه زهکش قرار می‌گیرد. این فیلتر باید در بلندمدت دارای کیفیت ثابت بوده و خصوصیات فیزیکی نظیر استحکام عالی ، ماندگاری، مقاومت بالا نسبت به تنشهای اعمالی و عملکرد فیلتری مورد نظر را از خود نشان دهد. …
سیستم زهکشی بایستی قابلیت نگهداری ظرفیت زهکشی را برای زمان طولانی، حتی وقتی در معرض فشار زیاد است، داشته باشد. لایه محافظ خاک با هدف جلوگیری از گرفتگی و آلودگی لایه زهکش به منظور حفظ ظرفیت زهکشی، بعنوان فیلتر مستقیما بر روی لایه زهکش قرار می‌گیرد. این فیلتر باید در بلندمدت دارای کیفیت ثابت بوده و خصوصیات فیزیکی نظیر استحکام عالی ، ماندگاری، مقاومت بالا نسبت به تنشهای اعمالی و عملکرد فیلتری مورد نظر را از خود نشان دهد. …
سیستم زهکشی بایستی قابلیت نگهداری ظرفیت زهکشی را برای زمان طولانی، حتی وقتی در معرض فشار زیاد است، داشته باشد. لایه محافظ خاک با هدف جلوگیری از گرفتگی و آلودگی لایه زهکش به منظور حفظ ظرفیت زهکشی، بعنوان فیلتر مستقیما بر روی لایه زهکش قرار می‌گیرد. این فیلتر باید در بلندمدت دارای کیفیت ثابت بوده و خصوصیات فیزیکی نظیر استحکام عالی ، ماندگاری، مقاومت بالا نسبت به تنشهای اعمالی و عملکرد فیلتری مورد نظر را از خود نشان دهد. …