ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

زهکش

 

زهکشی عبارتست از جمع کردن و انتقال دادن آب بارش، آبهای درون زمین و یا سایر مایعات. زهکشی یک عنصر کلیدی در هر سیستم ضد آب یا ضد نم است. تاکنون هیچ سیستم ضد آب کاربردی بدون یک سیستم زهکشی کامل طراحی نشده است. عدم خروج آب، می تواند منجر به ایجاد فشار زیرزمینی بسیار بزرگی شود. تولیدکنندگان عایق های رطوبتی، محصولات خود را در مواردی که زهکشی یا امکان آن وجود ندارد و یا سیستم زهکشی ناقص است، ضمانت نخواهند کرد.

 

انواع محصول

 

یکی از مزایای زیست محیطی بامهای سبز، جذب آب باران و کاهش میزان ورود آب به سیستم فاضلاب است. هر آب اضافی که توسط گیاهان جذب نشده بایستی از روی بام زهکشی شود تا از گندیدگی ریشه ها جلوگیری بعمل آید. …
یکی از مزایای زیست محیطی بامهای سبز، جذب آب باران و کاهش میزان ورود آب به سیستم فاضلاب است. هر آب اضافی که توسط گیاهان جذب نشده بایستی از روی بام زهکشی شود تا از گندیدگی ریشه ها جلوگیری بعمل آید. …
یکی از مزایای زیست محیطی بامهای سبز، جذب آب باران و کاهش میزان ورود آب به سیستم فاضلاب است. هر آب اضافی که توسط گیاهان جذب نشده بایستی از روی بام زهکشی شود تا از گندیدگی ریشه ها جلوگیری بعمل آید. …
یکی از مزایای زیست محیطی بامهای سبز، جذب آب باران و کاهش میزان ورود آب به سیستم فاضلاب است. هر آب اضافی که توسط گیاهان جذب نشده بایستی از روی بام زهکشی شود تا از گندیدگی ریشه ها جلوگیری بعمل آید. …
یکی از مزایای زیست محیطی بامهای سبز، جذب آب باران و کاهش میزان ورود آب به سیستم فاضلاب است. هر آب اضافی که توسط گیاهان جذب نشده بایستی از روی بام زهکشی شود تا از گندیدگی ریشه ها جلوگیری بعمل آید. …