محیط زیست به مجموعه عوامل زنده و غیرزنده پیرامون گفته می شود که امکان زندگی کردن برای موجودات زنده را فراهم می آورد. این عوامل ارتباط متقابل باهم داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می دهند که در این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود دارد. استفاده بیش ازحد و نابجا از این زنجیره و عوامل مختلف باعث برهم خوردن تعادل این چرخه شده و خسارت های جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد. این زنجیره بزرگ که در اصطلاح اکوسیستم نیز نامیده می شود شامل انواع گوناگونی است که نهالستان، باغ گیاه شناسی، پارک جنگلی از نمونه اکوسیستم های مصنوعی ساخت بشر می باشد.

این اکوسیستم ها اثرات مهمی در محیط زیست انسان داشته و حفظ آن می تواند به بقای موجودات زنده کمک نماید. برای جلوگیری از بروز خسارت ناخواسته رعایت نکات ذیل ضروری است.

  1. منابع طبیعی که یکی از اجزای مهم محیط زیست می باشد، جز منابع تجدید شونده نبوده بنابراین از بین بردن آن باعث از بین رفتن موجودات زنده خواهد شد .این منابع شامل خاک، موجودات ذره بینی، آب های زیرزمینی، هوای اطراف آن و گیاهان و جانوران آن محدوده می باشند .
  2. در مصرف سموم و کودهای شیمیایی که زیادی آنها باعث آلودگی آب های زیر زمینی، آلودگی هوا و از بین رفتن موجودات مفید می شوند باید نهایت دقت را به  عمل آورده و حتی الامکان برای کاهش اثرات آن از روش های تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری ها استفاده نمود.
  3. تا زمانی که میزان ورود خسارت به گیاهان تحت کشت درحد اقتصادی نیست، از سموم استفاده ننموده و با روش های مکانیکی و یا به زراعی نسبت به کاهش تعداد آنها استفاده نماییم.
  4. از منابع آبی موجود حداکثر استفاده منطقی را نموده و تا جایی که امکان دارد با استفاده از مالچ از تبخیر و تعرق از سطح خاک جلوگیری نماییم.
  5. برای جلوگیری از تخریب و متلاشی شدن خاک دانه از کودهای آلی و کود سبز استفاده نموده و از کودهای شیمیایی کمتر استفاده نماییم.
  6. از اضافه نمودن مواد مصنوعی ساخت دست بشر به محیط زیست و محل کار مانند انواع پلاستیک ها که تجزیه پذیر نیستند خودداری نماییم.

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

بام سبز چیست؟

تراس سبز یا تراس گاردن چیست؟

طراحی منظر چیست؟