به محض قرار گرفتن بذر در محیط کشت عملیات داشت شامل آبیاری، سمپاشی، کوددهی، تنظیم دما، تنظیم میزان نور و تهویه آغاز می گردد. ضمن اینکه باید به دفعات با سرکشی به تمامی گلدان ها یا سینی ها پوشش روی بذر را نیز کنترل نمود.

بعد از کشت بذر بستر کاشت و پوشش روی بذرها نباید خشک شود و میزان آبیاری در این رابطه کاملاً به درجه حرارت محیط و میزان رطوبت بستر بستگی خواهد داشت و در این خصوص مهم ترین معیار بازدید مرتب و کنترل رطوبت می باشد.

نشاهای تهیه شده در گلخانه و محیط های بسته و حتی برای بعضی از گیاهان خاص در فضای آزاد برای کاهش میزان تلفات و مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکی عملیاتی تحت عنوان مقاوم سازی صورت می گیرد که در این عملیات بعد از رسیدن بوته ها به اندازه ای مشخص درطی مدتی بوته ها را آبیاری نمی کنند.

بذر بعضی از گل ها و گیاهان خیلی دیر جوانه می زند و درصورت عدم مراقبت و آبیاری صحیح در این مرحله تعداد بسیار زیادی از آنها از بین می روند مانند گل لادن

بستر بذرها نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند؛ علی الخصوص قبل از جوانه زدن.

مهم ترین مساله در این روش کاشت رشد علفی بوته ها و ضعیف شدن یا از بین رفتن بوته ها به محض قرارگیری در محیط بیرون می باشد که برای جلوگیری از این عمل فاصله کشت بوته ها و میزان نور را باید تنظیم نمود.

بعضی از بذرها همانند بذرهای ارقام مختلف سرخس بسیار ریز بوده و بعد از کشت بذر با استفاده از یک روزنامه خیس روی آن را می پوشانند و پوشش اضافی دیگری لازم نمی باشد.

بذر بعضی از گیاهان باغچه ای به دلیل ریز بودن ابتدا باید با ماسه ریز مخلوط شده و سپس به طور منظم بر روی بستر کاشت ریخته شود. به عنوان نمونه کلم زینتی که در فصول سرد سال در طراحی پارک ها و بلوارها استفاده می شود، با این روش تکثیر می شود.