عوامل زیان آور زیادی بر روی بذر گیاهان، علی الخصوص بذر گیاهان باغچه ای تأثیر گذاشته و باعث می شوند که به محض قرار گرفتن بذرها در بستر کاشت یا کمی بعد از جوانه زدن منجر به از بین رفتن گیاه گردد. این عوامل متعدد بوده ولی در یک دسته بندی با نام بیماری ها و آفات نام گذاری می شود. البته وجود علف های هرز نیز می تواند باعث کاهش محصول و در بعضی از مواقع باعث از بین رفتن گیاه شود. یکی از راه های پیشگیری از بروز بیماری های گیاهی ضدعفونی بذر قبل از کشت آن می باشد. ضدعفونی نمودن بذر ها با سموم قبل از کاشت می تواند در کاهش تلفات اهمیت اساسی داشته باشد.

ضدعفونی کردن بذرها با استفاده از قارچ کش ها و آغشته کردن بذرها به مواد تسریع کننده رشد مانند مواد دارای نیتروژن می تواند به جوانه زنی مطمئن و رشد یکنواخت تر کمک نماید. این عملیات قبل از کاشت انجام می شود .