لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 400
5- El Root OS-FPO 3012
6- El Tex OS 700
7- El Drain OS 36
8- El Port OS 27
9- El Soil OS 650

اطلاعات بیشتر از پروژه

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق