ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

شرکت فنـی و مهندسـی Elgreen (نمایندگی رسمی Elgreen ترکیه) در سال 1391 با هدف ارتقـاء کمی و کیفی تجهیـزات ژئـوسنتتیـک و ایزولاسیـون در زمینه بام سبـز و دیوار سبـز تأسیس و با فعالیت های گستـرده خود در این راستا زمینه پیشرفت چشمگیری را در کیفیت تجهیزات روف گاردن در ایران فراهم آورده است. این شـرکت با گذشـت نزدیک به یک دهـه و همکاری با سـازندگان و معمـاران برجستـه کشـور ضمن ارائـه عملکـرد درخشـان خود در عرضـه تجهیـزات و اخذ نمایندگـی های بین المللـی از شرکتهـای Polyfin (DE)، Dupont (USA) ، Netyapi (TR) ، Gardena (DE) ، Emulzer (TR) و Tencate (AT) در زمینـــه ژئوسنتتـیــک ، ایزولاسیــون ، سیسـتــم های بام سبــز و دیوار سبــز با درک عمیقــی از نیـاز مشتریـان حاصــل از مشـاوره حرفــه ای و تکیــه بـر توانمنـدیهـای علمــی و فنــی متخصصیـن خـود در بخش طراحـی و اجــرا قادر اسـت طبـق اصـول استانـدارد جهانـی FLL خدمات تخصصـی در زمینـه طراحـی ، تأمیـن و اجــرای پروژه های بام سبــز را ارائه نمایـد و با خدمـات پـس از اجــرا و پشتیبانـی کارآمـد رضایـت کامـل کارفرمایان محتــرم فراهم گردد.

این شرکت در حال حاضردارای نمانیدگی شرکت های :

ELGREEN ترکیه (در زمینه ی کلیه محصولات بام سبز)

EMULZERT ترکیه( در زمینه ی عایق های رطوبتی بام سبز و غیره)

POLYFIN آلمان (در زمینه ی ورق های ضد ریشه و عایق های رطوبتی)

DUPONT آمریکا (در زمینه ی فیلتر های بام سبز)

NETYAPI ترکیه (در زمینه ی زهکش های بام سبز)

می باشد.