ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

خصوصیات انواع بام سبز

بام سبز گسترده

بام سبز متمرکز

دیوار سبز