شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

خصوصیات انواع بام سبز

بام سبز گسترده

006 009 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
006 010 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
006 011 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
006 012 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen

بام سبز متمرکز

007 009 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
007 010 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
007 011 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
007 012 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen
008 005 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen

دیوار سبز

008 006 خصوصیات انواع بام سبز روف گاردن ال گرین ElGreen