امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه های فراوان از بسترهای متفاوتی استفاده می شود. این بسترها معمولاً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت تولید با کیفیت معرفی می شوند.

شرایط یک بستر خوب شامل موارد ذیل می باشد.

  1. پوک و سبک باشد به نحوی که کمترین مقاومت در خروج جوانه مهیا شود.
  2. مواد غذایی مورد نیاز را به راحتی در اختیارگیاه  قرار دهد.
  3. تهویه و اکسیژن رسانی به گیاه به راحتی انجام شود.
  4. میزان مواد جامد محلول و میزان اسیدیته آن مناسب گیاه مورد کاشت باشد.
  5. فاقد هرگونه مواد شیمیایی و بیولوژیکی مضر برای گیاه باشد.
  6. به لحاظ میزان pH حتی الامکان در محدوده خنثی باشد.

هرکدام از بسترهای کشت به تنهایی تمام شرایط فوق را ندارند بنابراین با شناخت دقیق از خصوصیات مواد می توان اقدام به تهیه بستر مناسب نمود. امروزه با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و کشف تکنیک های جدید و ابزارها و ماشین ها دسترسی به منابع جدید با خصوصیات متنوع، گلکاران و کشاورزان را به سمت استفاده از بسترهای کشت بدون خاک سوق داده است زیرا این بسترها دارای مزایای فراوانی بوده و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر در واحد سطح را فراهم می آورد.  از طرف دیگر بعضی از این محیط های کشت به دلیل دریافت دمای بالا در هنگام تولید عاری از هر نوع آلودگی بوده در نتیجه نیاز به استفاده از سموم شیمیایی درصورت رعایت نکات بهداشتی در گلخانه به حداقل می رسد. همچنیـن امـکان ضدعفونی دوباره این بسـترها که هزینه کمی دارنـد، می تواند باعث کاهش هزینه های تولید گردد.