انواع بام سبز و روف گاردن از نظر اجرا شامل موارد زیر می شود:

بام سبز و روف گاردن از نظر اجرا: سیستم درجا

همه لایه های بام سبز و روف گاردن از نظر اجرا به صورت تفکیک شده روی هم قرار می گیرند و روی بام سوار می شوند. نوع بام در این حالت مهم نیست که از چه نوعی باشد. این سیستم درجا همان باغ بام یا بام فشرده است.

بام سبز و روف گاردن از نظر اجرا: سیستم جعبه ای

جعبه های مستطیل شکل داریم که لایه ها مثل لایه زهکش یا فیلتر روی آن سوار شده و روی پشت بام قرار می گیرد که همان بام سبز نیمه فشرده یا نیمه متمرکز است.

بام سبز و روف گاردن از نظر اجرا: سیستم صفحه ای

رولی از خاک و گیاه داریم مثل رول چمن، که فقط باید روی بام آن را نصب کنیم. این سیستم همان بام سبز گسترده است.

انواع بام سبز و روف گاردن از نظر اجرا
روف گاردن