سیستم درجا

همه لایه های بام سبز به صورت تفکیک شده روی هم قرار می گیرند و روی بام سوار می شوند. نوع بام در این حالت مهم نیست که از چه نوعی باشد. این سیستم درجا همان باغ بام یا بام فشرده است.

سیستم جعبه ای

جعبه های مستطیل شک داریم که لایه ها مثل لایه زهکش یا فیلتر روی آن سوار شده و روی پشت بام قرار می گیرد که همان بام سبز نیمه فشرده یا نیمه متمرکز است.

سیستم صفحه ای

رولی از خاک و گیاه داریم مثل رول چمن، که فقط باید روی بام آن را نصب کنیم. این سیستم همان بام سبز گسترده است.