زهکش

زهکش (ElDrain)

زهکشی عبارتست از جمع کردن و انتقال دادن آب بارش، آبهای درون زمین و یا سایر مایعات. زهکشی یک عنصر کلیدی در هر سیستم ضد آب یا ضد نم است.تا کنون هیچ سیستم ضد آب کاربردی بدون یک سیستم زهکشی کامل طراحی نشده است. عدم خروج آب، میتواند منجر به ایجاد فشار زیرزمینی بسیار بزرگی شود. تولیدکنندگان عایق های رطوبتی، محصولات خود را در مواردیکه زهکشی یا امکان آن وجود ندارد و یا سیستم زهکشی ناقص است، ضمانت نخواهند کرد.
یکی از مزایای زیست محیطی بامهای سبز، جذب آب باران و کاهش میزان ورود آب به سیستم فاضلاب است. هر آب اضافی که توسط گیاهان جذب نشده بایستی از روی بام زهکشی شود تا از گندیدگی ریشه ها جلوگیری بعمل آید. لایه زهکش آب اضافي را از ريشه‌ها دريافت كرده و در خود نگه مي‌دارد. همچنین در قسمت فوقانی دارای سوراخ هایی می‌باشد که آب اضافه را به خروجی ها هدایت می‌کند.
مزایای استفاده از زهکش:
فشار هیدرواستاتیکی را کاهش میدهد.
از عایق ضد آب و ساختار بام در برابر آسیب محافظت میکند.
هیچ آسیبی به عایق نمی زند، آنرا سوراخ یا مخدوش نمی نماید.
تا حد قابل توجهی میزان ایزولاسیون فضای داخلی را افزایش میدهد.