planters planters planters

plantersاندیکاتور آب، دائما سطح آب را نشان میدهد. بنابراین هیچگاه گیاهان بدلیل بی آبی یا
غرق شدن ریشه در آب از بین نمیروند
وجود سیستم هوشمند آبیاری، از مصرف غیر ضروری آب جلوگیری کرده و در مصرف
آب صرفه جویی میگردد
براحتی امکان تغییر گیاه، تعویض خاک و کاشت گیاه جدید وجود دارد.
زمین زیر گلدان در اثر آبیاری زیاد، کثیف نمیشود.
طراحی دکوراتیو این گلدانها بسیار شیک و چشمگیر است.