بام سبز

بام سبز

بام سبز و دیوار سبز یکی از رویکرد های نوین معماری و شهر سازی و برخاسته از مفاهیم توسعه‌ی پایدار است که از آن می‌توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. استفاده‌ی کاربردی از بام ها و دیوار ها می‌تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود.