فیلتر

لایه محافظ مخصوص خاک (فیلتر)

سیستم زهکشی بایستی قابلیت نگهداری ظرفیت زهکشی را برای زمان طولانی، حتی وقتی در معرض فشار زیاد است، داشته باشد. لایه محافظ خاک با هدف جلوگیری از گرفتگی و آلودگی لایه زهکش به منظور حفظ ظرفیت زهکشی، بعنوان فیلتر مستقیما بر روی لایه زهکش قرار میگیرد. این فیلتر باید در بلندمدت دارای کیفیت ثابت بوده و خصوصیات فیزیکی نظیر استحکام عالی ، ماندگاری، مقاومت بالا نسبت به تنشهای اعمالی و عملکرد فیلتری مورد نظر را از خود نشان دهد. نقص عملکرد یا مشکلات نابهنگام یک سیستم زهکشی میتواند مشکلات مهمی را ایجاد کند و منجر به راهکارهای پر هزینه شده و عملکرد را متوقف سازد. ضروری است که فیلتر مورد استفاده بتواند عملکرد موثری را در دوره زمانی طولانی، حتی د ربرابر بحرانی ترین خاکها داشته باشد.