ElGrid os 50 elgrid elgrid

ElGrid os 50مقاومت در برابر اشعه فرابنفش
مقاومت فشاری بالا
محافظت از چمن
زهکشی آب
ایجاد امکان محوطه سازی