ElEdge ElEdge ElEdge

ElEdgeانعطاف پذیری بالا
افزایش پایداری سطح
جلوگیری از سرش خاک و پوشش گیاهی به اطراف
سهولت در شکل دهی و ایجاد انحنا در مکان های مورد نیاز